Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η Σχολή Γονέων του Δήμου μας, λειτουργεί από το 1996.


Σκοπός του έργου της Σχολής Γονέων, είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία, στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Το έργο θα προσφέρει στους γονείς, στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Η εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (Θεωρητικό μέρος, συζήτηση / ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις).Με τη λειτουργία της Σχολής Γονέων, στόχος μας είναι να :
·         Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
·         Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
·         Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
·         Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
·         Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
·         Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
·         Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
·         Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
·         Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
·         Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
·         Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
·         Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες


Οι εκπαιδευτές, είναι ειδικοί επιστήμονες στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Το Πρόγραμμα, απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε Εθνικής προέλευσης και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας και ευάλωτες ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στη Σχολή Γονέων, για το 2012 απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα λειτουργούν με τη συμμετοχή 18 έως 20 ατόμων.
Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Ιωνίας, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Βοσπόρου 121 στην Καλογρέζα.